วง ดนตรีแนว : คันทรี (Country)

 

วง ดนตรีแนว : คันทรี (Country)

ถือเป็นรากฐานของดนตรีร็อกทางฝั่งอเมริกา  ดนตรีคันทรีเป็นดนตรีพื้นบ้านของคนผิวขาวมีฐานะค่อนข้างยากจน 

ส่วนใหญ่เป็ฯชาวอังกฤษที่อพยพไปอยูทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกา มักประกอบอาชีพเป็นชาวไร่ ชาวนา โดยที่ผู้

เป็นบุคคลชั้นนี้เป็นผู้รักษาวัฒนธรรมพื้นบ้านได้ดีกว่าชนชั้นสูงเช่นเดียวกับชาวไร่ ชาวนาของไทย ที่นิยมร้องเพลง

ลูกทุ่งมากกว่าเพลงลูกกรุงหรือเพลงฝรั่ง