วง ดนตรีแนว : แจ๊ส (Jazz)

วง ดนตรีแนว : แจ๊ส (Jazz)

เป็นดนตรืที่มีจุดกำเนินอยู่ที่เมืองนิวออร์ลีนส์ ซึ่งเดิมเรียกกว่า “ดนตรีแบบแร็กไทม์ (Ragtime)” ที่เป็นที่นิยม

ในหมู่คนผิวดำ ต่อมาได้พัฒนาเป็นแบบ “Dixieland Style” จากนั้น ดนตรีแบบแร็กไทม์ จึงถูกเรียกว่า แจ๊ส

และมีการขยายตัวไปสู่ชนผิวขาวมากขึ้น

ดนตรีแจ๊สแตกแขนงออกไปมากมาย และมีชื่อเรียกต่างกันเช่น สวิง (Swing)  บี บ๊อบ (Be-Bob)  โมเดิร์นแจ๊ส

(Modern Jazz)  คูลแจ๊ส (Cool Jazz)   ป๊อปแจ๊ส (Pop Jazz)  ฟรีแจ๊ส (Free Jazz) ฯลฯ  แต่อย่างไรก็ตาม

สิ่งที่ถือว่าเป็นหัวใจของดนตรีแจ๊ส คือ การเปิดโอกาสให้นักดนตรีแต่ละคนแสดงความสามารถในการเล่นเครื่อง

ดนตรีของตนอย่างอิสระ (Improvise)  ไม่มีแบบแผนกำหนดตายตัว  ให้ทุกคนได้แสดงทักษะของตนอย่างเต็มที่

โดยที่จะเล่นฉีกออกไปจากแนวทำนองหลักของเพลงอย่างไรก็ได้  แต่เมื่อตอนจบแล้วทุกคนในวงจะสามารถเล่น

ให้จบพร้อมกัน  ทั้งๆที่ก่อนหน้านั้น แต่ละคนอาจจะเล่นไปคนละทิศทาง หรือต่างคนต่างเล่นไปเลยก็ได้ นับว่า

ผู้เล่นดนตรีในแนวนี้ต้องมีความสามารถเฉพาะตัวสูงมาก