วง ดนตรีแนว : โฟล์ค (Folk)

วง ดนตรีแนว : โฟล์ค (Folk)

เป็นดนตรีที่เกิดจากเรื่องราวหรือคำพูดที่เล่าสืบกันมาแต่โบราณ  โดยยังหาหลักฐานไม่ได้ว่าใครเป็นผู้ริเริมดนตรี

ประเภทนี้ขึ้น  เพราะใช้การร้องเล่าเป็นมรดกสืบต่อกันมาจนไม่รู้ต้นตอ  ทำให้เนื้อร้องหรือทำนองของเพลงบาง

เพลงเปลี่ยนไปจากต้นฉบับมากจนจำไม่ได้เลยก็มี  เนื้อร้องและดนตรีของเพลงโฟล์คมักแสดงอารมณ์ของกลุ่ม

บุคคลเช่น เพลงสงคราม เพลงเด็ก เพลงเล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือเทศกาลต่างๆ  โดยมีเนื้อร้องหรือท่วงทำนองเรียบง่ายเพลงโฟล์คของแต่ละชาติก็ต่างกัน